สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะนักเขียนเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๓

(แถวยืน) สุวรรณี สุคนธา อ้อย อัจฉริยการ ถาวร สุวรรณ โสธร กอวัฒนา มานพ น้อยวิจารณ์ ชาญ หัตถกิจ ภราดร ศักดา แก้ว อัจฉริยะกุล ปรีชา เหตระกูล อุทธรณ์ พลกุล วิจิตร คุณาวุฒิ ประยูร ส่งเสริมสวัสดิ์ พ.เนตรรังสี อ..รุ่งแสง พ...ประชา พูนวิวัฒน์ เศก ดุสิต วิลาศ มณีวัต สง่า อารัมภีร สง่า ส่งเสริมสวัสดิ์

(แถวนั่งกลาง) วัชรวัน อ.ไชยวรศิลป์ แก้วกิริยา เทพธิดา เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ณรงค์ จันทร์เรือง สด กูรมะโรหิต สันต์ เทวรักษ์ เสาร์ ลือชา เสนีย์ บุษปะเกศ

(แถวนั่งหน้า) สาเรศ สิระมนัส ก.ศยามานนท์ อมราวดี แมน สุปิติ แพรชมพู ชอุ่ม ปัญจพรรค์ ชูวงศ์ ฉายะจินดา เพ็ญแข วงศ์สง่า สุภัทร สวัสดิรักษ์ สุภาว์ เทวกุล นิตยา นาฏยะสุนทร กุลทรัพย์ รุ่งฤดี 

"...นักเขียน นักประพันธ์ นักแต่ง นักแสดงออกมาซึ่งความคิด มีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของบ้านเมือง

..นักแสดงความคิดออกมานั้นมีความสำคัญมาก...ปณิธานและความตั้งใจ อุดมคติและความซื่อสัตย์สุจริตในความคิด ความบริสุทธิ์ของความคิดนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราต้องการที่จะปั้นส่วนรวมขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีงาม เราก็ต้องพยายามกลั่นกรองไว้ในสมองว่า ที่จะเขียน ที่จะแสดงออกมาเป็นสิ่งที่จะไม่แสลง ที่จะไม่ทำลายความคิดประชากร

...มิใช่ว่าจะขอให้ท่านทั้งหลายเขียนในทางที่สอนให้ทำดี ซึ่งไม่สนุก ไม่ใช่อย่างนั้น เราเขียนอย่างมีเสรีภาพเต็มที่ ไม่ใช่ไม่มีเสรีภาพ มีเสรีภาพเต็มที่ในทางที่จะประกอบความดี...สรุปความได้ว่าท่านทั้งหลายมีเสรีภาพเต็มที่ในขอบเขตของศีลธรรม..."

พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชื่อคอลัมน์: 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ประเภทคอลัมน์: 
นิตยสาร: 
ฉบับที่: 
คอลัมนิสต์/นักเขียน: 

Leave a comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.