พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอ อัญเชิญเป็นปกสกุลไทยฉบับครบรอบ ๑ ปี ฉบับ ๕๓
สมุดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรป
สกุลไทย ใต้ร่มพระบารมี
ที่สุดแห่งความทรงจำ

พระบรมฉายาลักษณ์ โปรดเกล้าฯพระราชทาน” 
	นี่คือถ้อยคำที่อยู่ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ของพระบรมวงศานุวงศ์ในหน้าบทบรรณาธิการของสกุลไทย เพื่อแจ้งแก่ผู้อ่านว่าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สกุลไทยอัญเชิญมาเป็นภาพหน้าปก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ในช่วงเวลาที่สกุลไทยกำเนิดและเติบโตขึ้นจากนิตยสารน้องใหม่ กลายเป็นนิตยสารที่เริ่มได้รับการยอมรับจากผู้อ่าน คือการเติบโตขึ้น “ใต้ร่มพระบารมี”ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมอย่างแท้จริง ด้วยว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อขจัดทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกรไทยทั่วทุกภูมิภาค ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบท ในทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินไป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ โปรดฯให้ราษฎรได้เข้าเฝ้าฯอย่างใกล้ชิดเพื่อชื่นชมพระบารมี และยิ่งนับวันพระบารมียิ่งมากล้น ด้วยพระราชกรณียกิจมากมายที่ทรงอุทิศพระองค์ในการศึกษาปัญหาของชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร แก้ไขปัดเป่าปัญหาความยากจนให้แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เหล่านี้ปรากฏเป็นภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยนิตยสารสกุลไทยได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอ เป็นภาพปกสกุลไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นฉบับครบรอบ ๑ ปี หลังจากนั้นได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ เป็นภาพปกในวาระพิเศษต่างๆเรื่อยมา อาทิ พระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น
จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน พ.. ๒๕๐๓ และเดือนมกราคม พ.. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯไปทรงเยือนประเทศในแถบตะวันตก ๑๔ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนีตะวันตก โปรตุเกส สเปน สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน อิตาลี เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ลักเซมเบอร์ก และเนเธอร์แลนด์ เป็นเวลานานกว่า ๖ เดือน การเสด็จประพาสต่างประเทศนับว่าเป็นข่าวใหญ่ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนชาวไทยในยุคนั้นอย่างมาก เนื่องด้วยเป็นขัตติยะราชประเพณีสำคัญของพระมหากษัตริย์ในอันที่จะกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำรัสกับประชาชนชาวไทยก่อนเสด็จพระราชดำเนิน ว่าข้าพเจ้า ขอขอบใจประชาชนที่ได้เข้าใจและสนับสนุนการเดินทางของเราคราวนี้ ความจริงการที่ประชาชนได้สนับสนุนการเดินทางของเราก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะว่าถ้าประชาชนไม่เห็นด้วย ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถที่จะไป การไปคราวนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ข้าพเจ้าทำหน้าที่ประมุขคือ นำจิตใจของประชาชนชาวไทยไปแสดงต่อประชาชนต่างประเทศว่าเป็นมิตร ขอเป็นมิตรและขอร่วมมือกัน”
ในการเสด็จฯไปทรงเยือนต่างประเทศของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในครั้งนั้น ทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ พระบุคลิกภาพอันงามสง่าของทั้งสองพระองค์จนปรากฏเป็นข่าวไปทั่วโลก และทำให้เกิดกระแสความปลื้มปีติในหมู่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก “สกุลไทย” จึงได้ขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ลงตีพิมพ์ในหน้าปกและหน้ากลางในฉบับที่ ๒๙๘ วางตลาดในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.. ๒๕๐๓ ดังปรากฏในบทบรรณาธิการ ความว่าทุกระยะของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา และยุโรปในครั้งนี้ “สกุลไทย”มีความภูมิใจที่จะได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์เหล่านั้นมาสู่ภาพเหตุการณ์หน้ากลางของ “สกุลไทย”และคัดเอาไว้เป็นพิเศษเพื่อปกหน้าอันเป็นศรีสง่าต่อหนังสือพิมพ์ของเรา...”
ต่อมาในช่วงต้น พ.. ๒๕๐๔ สมุดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรป ได้ออกมาสู่สายตาของผู้อ่านที่เฝ้ารอชมพระบารมีผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ โดยนิตยสารสกุลไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสำคัญชุดนี้ โดยมี สุภัทร สวัสดิรักษ์ เป็นบรรณาธิการ ดังปรากฏในคำนำของ สมุดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรป ว่า สำนักพิมพ์สกุลไทย ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตในการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ทุกระยะเสด็จพระราชดำเนินตั้งแต่จากประเทศไทยไปยัง ๑๔ ประเทศ จนถึงวันเสด็จนิวัตอย่างสมบูรณ์และละเอียดลออที่สุด สำหรับสมุดภาพชุดสำคัญอันยิ่งใหญ่ต่อชาติไทยชุดนี้ จากเล่มแรกชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาโดยผลงานที่เราจัดพิมพ์ขึ้น ประจักษ์ต่อตาและสมคุณค่าแห่งความสำคัญนั้นแล้ว สำนักพิมพ์ ‘สกุลไทย’ ได้ใช้เวลาต่อมานานพอดูที่จะรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปเล่มนี้ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าถาวรไม่ยิ่งหย่อนกว่าชุดที่แล้วมา
ระยะเวลาร่วมหกเดือนของทุกระยะเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรป ๑๓ ประเทศ จาก ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๓ จนถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๐๔ ที่เสด็จนิวัตสู่ประเทศไทยตลอดจนถึงวันพระบารมีปกเกล้า และรัฐบาลจัดถวายพระกระยาหารค่ำถวายเป็นพระเกียรติได้สมบูรณ์อยู่ในเล่มนี้ สมกับที่ทางสำนักพิมพ์ได้ทุ่มเทพลังกายและใจให้ต่อสมุดภาพชุดยิ่งใหญ่ต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยเล่มนี้เพื่อตอบแทนไมตรีที่ท่านวางใจในผลงานของสำนักพิมพ์สกุลไทยว่าย่อมมีคุณค่าต่อการรักษา สำหรับศรีสง่าอันถาวรต่อครอบครัวท่านนานเท่านานตราบชั่วลูกหลาน...”
นับตั้งแต่ พ.. ๒๕๐๔ เป็นต้นมา ผู้อ่านสกุลไทยจึงได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ บนปกสกุลไทยอย่างต่อเนื่องหลายปก โดยเฉพาะพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถนั้นเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในหมู่ผู้อ่านสตรี ด้วยทรงฉลองพระองค์ที่งดงามประณีต และทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยที่แต่งกายได้งดงามอย่างยิ่งในยุคนั้น นอกจากนี้ในอดีตได้มีการจัดพิมพ์ปฏิทิน ๔ สี ภาพพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อมอบเป็นอภินันทนาการแก่ผู้อ่านอีกด้วย...เริ่มด้วยปฏิทินสี่สี บนกระดาษอาร์ตอย่างดี พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิเศษกระดาษอาร์ตพิมพ์สี่สีเช่นกันแทรกในฉบับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ คุณผู้อ่านจัดเก็บใส่กรอบไว้สักการะบูชาเป็นมิ่งมงคลอภิลักขิตสมัยวันขึ้นปีใหม่ นี่ก็เป็นความล้นค่าเหนือกว่าคำพรหรือการส่งความสุขอื่นใดอยู่แล้ว” (บทบรรณาธิการ สกุลไทยฉบับประจำวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.. ๒๕๐๘) 
นอกจากพระบรมฉายาลักษณ์แล้ว สกุลไทยยังได้นำเสนอบทความ สารคดีเกี่ยวกับพระราชวงศ์ โดยนักเขียนกิตติมศักดิ์หลายท่าน อาทิ ม... ยุงลาย หิ่งห้อย (นามปากกาของท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค) ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน จิรภา อ่อนเรือง คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ วรรษิญา รัตมา สุวิชา คุณหญิงคณิตา เลขะกุล หม่อมราชวงศ์ กิตินัดดา กิติยากร เป็นต้น รวมทั้งได้นำเสนอภาพข่าวโปรดเกล้าฯพระราชทาน
ในระหว่าง พ.. ๒๕๐๗-๒๕๐๘ สกุลไทยได้รับพระบรมราชานุญาตฯ ให้จัดทำฉบับพิเศษเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอ ๔ ฉบับติดต่อกัน โดยขออัญเชิญพระนามฉบับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ ฉบับพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ฉบับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรฯ และฉบับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ โดย ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นผู้เขียนเรื่องพิเศษเกี่ยวกับพระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์ โดยใช้นามปากกว่า “ม...” และต่อมา ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ ในนามปากกา “ม...” ยังได้เขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรบางประการที่ประชาชนทั่วไปไม่มีโอกาสได้ทราบ เรื่องราวเหล่านี้ล้วนเป็นที่สนใจแก่ผู้อ่านและประชาชนทั่วไปอย่างยิ่ง
ในบทบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย ฉบับที่๒๐๘๙ ประจำวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ได้กล่าวถึงที่มาของบทความพิเศษเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ไว้ว่าปรากฏว่ามีผู้อ่านแสดงความนิยมชมชื่นและเรียกร้องขอมาจำนวนมากมายให้สกุลไทยเสนอเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์เป็นประจำ หรืออย่างน้อยก็ให้บ่อยครั้งขึ้น สกุลไทยจึงได้ไปขอความกรุณาจากท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เขียนเล่าการตามเสด็จหรือเขียนถึงเรื่องราวการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ตามที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนคนอ่านได้รับทราบ และนั่นคือที่มาของคอลัมน์พระราชกรณียกิจซึ่งแต่เดิมมิใช่เป็นการเสนอภาพและคำอธิบายตามข่าวพระราชสำนักดังทุกวันนี้ แต่เป็นการเสนอภาพประกอบข้อเขียนของท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค...ท่านได้เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรบางประการที่ประชาชนไม่มีโอกาสได้ทราบ เป็นต้นว่าพระราชจริยวัตรที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อประทับเสวยพระกระยาหารเช้า ทรงต่อยไข่ลวกปรุงถวาย ฯลฯ หรือเมื่อตามเสด็จขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ต้องบินฝ่าเมฆฝนดำโดยรอบทิศทาง แต่ด้วยเดชะพระบารมี เมฆฝนได้เคลื่อนตัวเปิดเป็นช่องทางให้เฮลิคอปเตอร์บินผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัย...”
ใน พ.. ๒๕๑๔ เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชวงศ์ยังคงความน่าสนใจอย่างต่อเนื่องในสกุลไทย ไม่ว่าจะเป็นบทความพระราชกรณียกิจ และภาพโปรดเกล้าฯพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จอำเภอฮอดและสันป่าตอง พระจริยวัตรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรฯ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บทความพระเจ้าอยู่หัวในสายตาของชาวต่างชาติ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีสารคดีชุด “พระบารมีปกเกล้า”ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เขียนโดย ม... ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลานั้น อาทิ บทความ“ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงของเรา” “เสด็จฯทรงดนตรี” “พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจระหว่างประทับที่พระตำหนักภูพิงค์” ฯลฯ
ช่วงเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๑๔-๒๕๑๙ เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความผันผวนทางการเมือง และเกิดเหตุการณ์โศกสลดถึงสองครั้งในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ในช่วงเวลานั้นด้วยกระแสทางการเมืองทำให้ภาพปกของสกุลไทยเปลี่ยนแนวจากภาพปกแฟชั่นมาเป็นภาพปกธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม แต่ก็ยังคงภาพปกพระราชวงศ์ไว้เช่นเดิม ด้วยความยึดมั่นในหลักการดำเนินงานแต่เดิมที่ได้ตั้งไว้ในความยึดมั่นจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เห็นได้จากบทบรรณาธิการฉบับที่ ๑๑๕๕ พ..๒๕๑๙...มาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน เราก็ยิ่งเห็นชัดว่า กาลเวลาและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์เพิ่มพูน และกลายเป็นพระราชภาระที่ต้องทรงรับผิดชอบใหญ่หลวงนัก เรื่องต่างๆและภาพที่ปรากฏในสกุลไทยฉบับพิเศษ เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาฉบับนี้ จะทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนอย่างไรบ้างสมดังพระราชปณิธานที่ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ต่อมา ใน พ.. ๒๕๒๐ เป็นวาระพิเศษอีกวาระหนึ่งที่สกุลไทยที่จัดพิมพ์หนังสือพิเศษ ๒ ฉบับ คือ “ทูลกระหม่อมน้อยของเรา” ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา (พระยศในขณะนั้น) ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แม้ในยุคหลังจากปี ๒๕๒๐ สกุลไทยก็ยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ประทานพระนิพนธ์แก่สกุลไทย ๕ ครั้ง คือ “บันทึกหัวไชโป๊” บทกวีนิพนธ์ “นกน้อย” และ ”วันนี้” เรื่อง “ก้าวพร้อมกัน” “กำลังใจ” และ “เดียวดาย”ในพระนาม “หมอกฟ้า” พระนิพนธ์เรื่อง “เมื่อหนูไปผับ” ในพระนาม “หนูเต๋” และได้ประทานภาพพระฉายาลักษณ์เป็นภาพปกสกุลไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระฉายาลักษณ์ ตลอดจนบทความพระราชกรณียกิจต่างๆที่ตีพิมพ์ในสกุลไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของสกุลไทยที่ไม่เคยแปรเปลี่ยน และได้เชื่อมโยงผู้อ่านสกุลไทยที่ยึดมั่นในความจงรักภักดีเช่นเดียวกัน ดังบทบรรณาธิการประจำวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ได้กล่าวไว้ว่า ผู้อ่านของเราได้พิสูจน์ถึงความรู้สึกจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างมั่นคงเหนียวแน่นตลอดมา ความรู้สึกของท่านในเรื่องนี้เป็นที่ซาบซึ้งปีติยิ่งขึ้นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ รวมทั้งเรื่องราวต่างๆเพื่อให้สกุลไทยอัญเชิญพิมพ์ตลอดมาทุกครั้งที่ขอพระราชทานไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้...”
กว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของสกุลไทย เป็นไปตามหลักการสำคัญที่ยึดมั่นมาโดยตลอด นั่นคือความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ความจงรักภักดีนั้นเกิดขึ้นจากการประจักษ์ชัดในพระราชภารกิจอันใหญ่หลวงที่ทรงปฏิบัติเพื่อพสกนิกร และได้ทรงเสียสละเวลา พระราชทรัพย์ และความสุขส่วนพระองค์ อุทิศเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
ในปัจจุบัน ไม่ว่าโลกยุคใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม บนปก ”สกุลไทย” ก็ยังคงอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และในโอกาสวันครบรอบปีของการก่อกำเนิด “สกุลไทย” ถือเป็นมงคลอันสูงสุดแก่คณะทำงาน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จึง เป็นบทบันทึกถึงก้าวย่างอันสำคัญยิ่งของนิตยสารฉบับหนึ่งที่กำเนิด เติบโตและดำรงอยู่ “ใต้ร่มพระบารมี” เป็น “ที่สุด”แห่งความทรงจำอันงดงาม ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้อ่านสกุลไทยเท่านั้น เป็นความทรงจำของคนไทยทั้งชาติ
การยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นี้เองที่เป็นประทีปส่องทางให้ “สกุลไทย”ก้าวเดินไปอย่างมั่นคงและชัดเจน ไม่มีวันผันแปรมาตลอดระยะเวลา ๖๒ ปี “ใต้ร่มพระบารมี”ที่แผ่ไพศาล ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินตลอดมา
ชื่อคอลัมน์: 
สกุลไทยใต้ร่มพระบารมีที่สุดแห่งความทรงจำ
ประเภทคอลัมน์: 
นิตยสาร: 
ฉบับที่: 
คอลัมนิสต์/นักเขียน: 

Leave a comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.