ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การบรรยายพิเศษเรื่อง "จากศิลปาชีพไทยสู่งานหัตถศิลป์ร่วมสมัย" โดยท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ อธิบดีกรมพิธีการทูต จักรี ศรีชวนะ ผู้แทนจากกระทรวงฯ และหน่วยงานที่ร่วมในโครงการครั้งนี้ ถ่ายรูปร่วมกับคณะทูตานุทูตผู้เข้าร่วมโครงการ
ชมงานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย
กลุ่มผ้าฝ้ายลายขิดทอมือสีธรรมชาติมอบของที่ระลึกจากกลุ่มให้แก่ H.E. Mrs. Saida Muna Tasneem เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

จากโครงการนำคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสไปเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ซึ่งกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้คณะทูตานุทูตฯได้เรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยในด้านการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการดำเนินโครงการในพระราชดำริ กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้ต่อยอดโครงการนี้ โดยจัดกิจกรรม นำคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆทั้งหมด ๑๗ ประเทศ เดินทางไปยังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Her Majesty's Dedication that Weaves Love into lives" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน ผ่านพระราชกรณียกิจในด้านการส่งเสริมอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานศิลปหัตถกรรม นอกจากคณะทูตานุทูตฯ จะได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "จากศิลปาชีพไทยสู่งานหัตถศิลป์ร่วมสมัย" โดย ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ แล้วยังได้รับทราบวิวัฒนาการของงานศิลปาชีพไทยที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากภาครัฐจนกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยได้ในปัจจุบัน รวมทั้งยังได้สัมผัสกับครูช่างศิลปหัตถกรรมที่นำผลงานมาจัดแสดงภายในศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศด้วย
H.E.Mrs. Saida Muna Tasneem เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เปิดเผยความรู้สึกที่ได้มาร่วมในโครงการครั้งนี้ว่า รู้สึกขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ทำให้ได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆ เธอได้เรียนรู้หลายสิ่งค่อนข้างมาก ทั้งเรื่องการทอผ้าดั้งเดิมแบบพื้นบ้าน การนำผ้าทอมือสู่ตลาดสากล ในมุมมองของเธอ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไม่ใช่แค่มีพระสิริโฉมงดงาม แต่พระองค์มีความงามมาจากข้างใน ที่เธอสัมผัสได้จากการเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้
นั่นเป็นสิ่งเดียวกับที่พสกนิกรชาวไทยรับรู้และสัมผัสได้มาโดยตลอด

ชื่อคอลัมน์: 
ถนนสาย วี.ไอ.พี
ประเภทคอลัมน์: 
นิตยสาร: 
ฉบับที่: 
คอลัมนิสต์/นักเขียน: 

Leave a comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.